จตุคาม จตุคามรุ่นพิเศษ องค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น รับทรัพย์พระแม่ธรณี จตุคาม-รามเทพ ที่ระลึกวันสถาปนา 40 ปี การประปานครหลวง

 

รายนามคณะกรรมการจัดสร้าง

องค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น รับทรัพย์ พระแม่ธรณี
วัดมัชฉิมเจริญธรรม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ประกอบพิธีโดย อาจารย์ เอกวิทย์ ยอดระบำ ศิษย์เอก พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ ราชเดช

คณะกรรมการที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์


ฝ่ายสงฆ์
พระราชธรรมสุธี   เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธาน
พระอาจารย์วินัย วินโย เจ้าอาวาสวัดมัชฉิมเจริญธรรม จังหวัดระนอง กรรมการ
       
ฝ่ายฆราวาส
ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน
นายชาตรี บุญเฉลียว รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง รองประธาน
นายจุมพจน์ อภิวัฒนกุล รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง รองประธาน
นายอารี สีตะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง รองประธาน
นายสมเกียรติ อมตะธงไชย ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง กรรมการ
นายเจริญ ภัสระ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง กรรมการ
นายเกษม แก้วอ่อน ผอ.สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดระนอง กรรมการ
นายธานี เจียมพานทอง ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง กรรมการ
นายวิทัย อาวุชานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ กรรมการ
นายกอบชัย วัชโรทัย   กรรมการ


คณะกรรมการจัดสร้าง

นายวิทยา รักษาทิพย์ ประธานกรรมการ
นายสวัสดี นุ่นแก้ว รองประธาน
พันเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธาน
น.พ.ศิริพงษ์ สงวนประสาทพร รองประธาน
นายประดิษฐ์ หัสดี กรรมการ
นายสุชาติ สุคนธ์กานต์ กรรมการ
นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ กรรมการ
นายปราโมช ดวงบุญ กรรมการ
นายวิภาส ภัทรภูมิถาวร กรรมการ
นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ
นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ
นางมาลี ฉายะบุตร กรรมการ
นายเสริมพงศ์ หาญชเล กรรมการเลขานุการ


 


   Copyright © 2007 jatukarm.narak.com - Call Center : 1125 / Tel. 08-1651-5952
Power by www.narak.com